Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG

 

 

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Văn bản pháp quy
Văn bản pháp quy
Thứ năm, Ngày 12 Tháng 7 Năm 2018
Số / Kí hiệu Ngày
ban hành
Trích yếu nội dung
27/2018/QĐ-TTg 06/07/2018 Quyết định ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
772/QĐ-TTg 26/06/2018 Quyết định về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
501/QĐ-TTg 10/05/2018 Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê Nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
286/QĐ-TCTK 10/04/2018 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện điều chỉnh quy mô GDP và GRDP giai đoạn 2015-2017
11/2018/QĐ/TTg 01/03/2018 Quyết định ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam
44/CT-TTg 06/12/2017 Chỉ thị về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019
85/2017/NĐ-CP 19/07/2017 Quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ
643/QĐ-TTg 11/05/2017 Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng Thống kê đến năm 2030
239/QĐ-TCTK 23/03/2017 Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của Tổng cục Thống kê
213/QĐ-TCTK 03/03/2017 Quyết định về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng cho các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê
QĐ 138/TCTK 25/01/2017 Về ban hành "Quy chế quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Tổng cục Thống kê"
886/QĐ-TCTK 30/12/2016 Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Tổng cục Thống kê
888/QĐ-TCTK 30/12/2016 Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng cục Thống kê
889/QĐ-TCTK 30/12/2016 Về việc ban hành Quy định thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước do Tổng cục Thống kê quản lý
1919/QĐ-BKHĐT 28/12/2016 Quyết định về việc phân cấp thảm quyền quyết định trong lĩnh vực quản lý tài chính từ nguồn chi thường xuyên và quản lý tài sản nhà nước cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
858/QĐ-TCTK 20/12/2016 Quyết định về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017
54/2016/QĐ-TTg 19/12/2016 Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
QĐ 833/QĐ-TCTK 06/12/2016 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2017 của Tổng cục Thống kê
43/2016/QĐ-TTg 17/10/2016 Quyết định về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia
94/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê
95/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê
97/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
572/QĐ-BKHĐT 06/05/2016 Quyết định về việc phân cấp quyết định đầu tư dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
89/2015//QH13 23/11/2015 Luật Thống kê
89/2015/QH13 23/11/2015 Statistics Law
2176A/QCPH-TCT-TCTK 10/11/2015 Quy chế quy định việc phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê
1471/QD-BKHDT 12/10/2015 Stipulating the contents and mechanism on coordination and sharing of statistical information between the General Statistics Office and ministries, line-ministries
1161/QD-TTg 23/07/2015 Approving the Scheme on ASEAN Statistical Integration for the period 2016-2020
715/QD-TTg 22/05/2015 Approving the scheme on innovation of compilation process of gross regional domestic product of central-affiliated cities or provinces
1428/QĐ-TCTK 25/12/2014 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015-2020
9078/BKHĐT-NHNN-BTC-BCT 02/12/2014 Quy chế phối hợp trong Quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô
06/2014/TT-BKHĐT 14/10/2014 Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với thanh tra chuyên ngành thống kê
680/QD-BKHDT 28/05/2014 Promulgating the Regulation on dissemination of statistical information of the General Statistics Office
680/QĐ-BKHĐT 28/05/2014 Quyết định ban hành Quy chế phổ biến thông tin thông kê của Tổng cục Thống kê
357/QĐ-TCTK 06/05/2014 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục Thống kê
10/CT-TTg 29/04/2014 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê Bộ, ngành
10/CT-TTg 29/04/2014 STRENTHENING STATISTICAL ACTIVITIES OF MINISTRIES AND BRANCHES
275/QĐ-TCTK 14/04/2014 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch điều tra thong kê năm 2015 của Tổng cục Thống kê
15/2014/QĐ-TTg 17/02/2014 Quyết định về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê Tông hợp áp dung đối với Bộ, ngành
65/2013/QĐ-TTg 11/11/2013 Quyết định sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
945/QĐ-TCTK 24/09/2013 Quyết định phê duyệt Quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao của Tổng cục Thống kê
895/QĐ-TCTK 03/09/2013 Quyết định về việc thành lập Hội đồng và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Thống kê
1397/QĐ-TTg 13/08/2013 Quyết định về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Đề án "Đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê"
79/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
79/2013/NĐ-CP 19/07/2013 PENALTIES FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS OF THE LAWS ON STATISTICS
644/QĐ-TCTK 24/06/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Con số và Sự kiện
645/QĐ-TCTK 24/06/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê.
646/QĐ-TCTK 24/06/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thống kê
647/QĐ-TCTK 24/06/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I
648/QĐ-TCTK 24/06/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học Thống kê khu vực II
649/QĐ-TCTK 24/06/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học Thống kê khu vực III
34/2013/QD-TTg 04/06/2013 PROMULGATING POLICY OF DISSEMINATING THE STATE STATISTICS
299/QĐ-TCTK 04/02/2013 Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020
13/QĐ-TCTK 07/01/2013 Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013
516/QĐ-TCTK 14/09/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Thống kê
517/QĐ-TCTK 14/09/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Thống kê
19/2012/TT-BCT 20/07/2012 Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại
20/2012/TT-BTC 20/07/2012 Thông tư quy định chế độ báo cáo Thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
21/2012/TT-BCT 20/07/2012 Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các Trường thuộc Bộ Công Thương
417B /QĐ-TCTK 19/07/2012 Về việc Ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 của Tổng Cục Thống kê
803/QD-TTg 28/06/2012 APPROVAL OF NATIONAL STATISTICAL SURVEY PROGRAM
803/QĐ-TTg 28/06/2012 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia
289/TCTK-VTKE 19/04/2012 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Tổng cục Thống kê (Kèm theo Công văn số 289/TCTK-VTKE ngày 19 tháng 4 năm 2012 của Tổng cục Thống kê)
161/QĐ-TCTK 12/04/2012 Quyết định về việc Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử Tổng cục Thống kê
53/2012/TT-BTC 09/04/2012 Thông tư quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc Tổng điều tra thống kê do Thủ tướng Chính phủ quyết định
02/2012/TT-BKHDT 04/04/2012 REGULATING 2010 AS THE BASE YEAR INSTEAD OF THE BASE YEAR 1994 IN ORDER TO MEASURE STATISTICAL INDICATORS IN CONSTANT PRICES
02/2012/TT-BKHĐT 04/04/2012 Thông tư Quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh
395/QĐ-BKHĐT 30/03/2012 Quyết định về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
395/QĐ-BKHĐT 30/03/2012 ANNOUNCEMENT OF THE FRAME MODEL OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS COMPLIANT WITH TCVN ISO 9001: 2008 STANDARDS FOR STATISTICS BUREAUS OF PROVINCES AND MUNICIPALITIES
14/2012/NĐ-CP 07/03/2012 Về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP
53/QĐ-TCTK 23/02/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin
54/QĐ-TCTK 23/02/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ Thống kê Tổng hợp
55/QĐ-TCTK 23/02/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia
56/QĐ-TCTK 23/02/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ Thống kê Công nghiệp
57/QĐ-TCTK 23/02/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản
58/QĐ-TCTK 23/02/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ
59/QĐ-TCTK 23/02/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư
60/QĐ-TCTK 23/02/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ Thống kê Giá
61/QĐ-TCTK 23/02/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ và chế độ làm việc của Vụ Thống kê Dân số và Lao động
62/QĐ-TCTK 23/02/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường
63/QĐ-TCTK 23/02/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế
64/QĐ-TCTK 23/02/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ Kế hoạch tài chính
65/QĐ-TCTK 23/02/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ Pháp chế, Tuyên truyền và Thi đua - Khen thưởng
66/QĐ-TCTK 23/02/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ Tổ chức cán bộ
07/2012/NĐ-CP 09/02/2012 Nghị định Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
602/BKHDT-TCTK 09/02/2012 PLAN FOR IMPLEMENTATION OF STATISTICAL DEVELOPMENT STRATEGY OF VIETNAM
602/BKHĐT-TCTK 09/02/2012 Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Kèm thông Công văn số 602/BKHĐT-TCTK ngày 9 tháng 02 năm 2012)
28/2011/QD-TTg 17/11/2011 Promulgating Vietnamese Classification of International Trade in Service
718/QĐ-TCTK 02/11/2011 Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng ngành Thống kê
707/QĐ-TCTK 31/10/2011 Về ban hành Quy chế giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1803/QD-TTg 18/10/2011 APPROVING THE STRATEGY FOR VIETNAM'S STATISTICAL DEVELOPMENT IN THE 2011-2020 PERIOD AND A VISION TOWARD 2030
1803/QĐ-TTg 18/10/2011 Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
38/2011/TT-BCT 14/10/2011 Thông thư quy định Chế độ báo cáo Thống kê cơ sở áp dụng đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ Công Thương
56/2011/QD-TTg 14/10/2011 PROMULGATION OF THE NATIONAL SET OF STATISTICS INDICATORS ON GENDER-RELATED DEVELOPMENT
56/2011/QĐ-TTg 14/10/2011 Quyết định về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia
2331/QĐ-BTC 04/10/2011 Về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê tài chính
23/2011/TT-BKHCN 22/09/2011 Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ
41/2011/TT-BGDĐT 22/09/2011 Thông tư ban hành Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục
39/2011/TT-BGDĐT 15/09/2011 Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo
1075/QĐ-BKHĐT 26/07/2011 Quyết dịnh về việc phê duyệt Chương trình ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của Hệ thống thống kê nhà nước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
28/2011/QĐ-TTg 17/05/2011 Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam
58/2011/TT-BTC 11/05/2011 Thông tư quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê
08/2011/TT-BTP 05/04/2011 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp
256/QĐ-TCTK 05/04/2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc của Văn phòng
04/2011/TT-BKHĐT 31/03/2011 Thông tư quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
05/2011/TT-BLĐTBXH 23/03/2011 Thông tư ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê và hướng dẫn thu thập thông tin về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện theo Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
149/QĐ-TCTK 18/02/2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Thống kê
02/2011/TT- BTP 13/01/2011 Thông tư hướng dẫn một số nội dung thống kê trợ giúp pháp lý
02/2011/TT-BKHĐT 10/01/2011 Thông tư quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
04/2011/TTLT-BTTTT-BTC 10/01/2011 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước
223/2010/TT-BTC 31/12/2010 Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê
77/2010/QĐ-TTg 30/11/2010 Về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
3201/QĐ-BNN-KH 26/11/2010 Về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê và các chế độ báo cáo thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT
21/2010/TT-NHNN 08/10/2010 Thông tư quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
2179/QĐ-BTC 27/08/2010 Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ thống thông tin và dữ liệu thống kê tài chính đến năm 2015
54/2010/QĐ-TTg 24/08/2010 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
19/2010/TT-BKH 19/08/2010 Thông tư quy định nội dung Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
415/QĐ-TCTK 14/06/2010 Quyết định về việc phê duyệt "Kế hoạch xây dựng Chiến lược Phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2025"
43/2010/QĐ-TTg 02/06/2010 Quyết định về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
43/2010/QĐ-TTg 02/06/2010 PROMULGATING THE NATIONAL STATSITICAL INDICATOR SYSTEM
39/2010/QĐ-TTg 11/05/2010 PROMULGATINGTHE PRODUCT CLASSIFICATION FOR VIETNAM
39/2010/QĐ-TTg 11/05/2010 Quyết định ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
263/QĐ-TCTK 05/05/2010 Quy chế quản lý và thực hiện các Chương trình, Dự án của Tổng cục Thống kê có sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài
312/QD-TTg 02/03/2010 APPROVING THE SCHEME ON THE SYNCHRONOUS RENEWAL OF RENEWAL OF STATISTICAL INDICATOR SYSTEMS
312/QĐ-TTg 02/03/2010 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê
03/2010/NĐ-CP 13/01/2010 Nghị định của Chính phủ Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
127/2009/QĐ-TTg 26/10/2009 Ban hành chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
76/2009/NĐ-CP 15/09/2009 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
06/2009/TTLT-BKHĐT-BNV-BTC 09/09/2009 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê
14/2009/TT-BGTVT 04/08/2009 Thông tư quy định việc báo cáo hoạt động và số liệu thống kê trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam
25/2009/TT-BTTTT 24/07/2009 Thông tư ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông
24/2009/TT-BTTTT 23/07/2009 Thông tư ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông
03/2009/TTLT-BNV-BKH&ĐT 24/06/2009 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngành thống kê
20/2009/TT-BTTTT 28/05/2009 Thông tư quy định về báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích
676/QĐ-BKH 25/05/2009 Quyết định Về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư
05/2009/TT-BKHCN 30/03/2009 Thông tư về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ
45/2009/QĐ-TTg 27/03/2009 Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê
38/2009/QD-TTg 09/03/2009 LIST OF EDUCATION AND TRAINING OF NATIONAL EDUCATION SYSTEM
38/2009/QĐ-TTg 09/03/2009 Về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
1074 /QĐ-TCTK 16/12/2008 Quy chế quản lý, biên soạn và phổ biến thông tin trên Trang tin điện tử của Tổng cục Thống kê
1074/QĐ-TCTK 16/12/2008 Về việc ban hành quy chế quản lý, biên soạn và phổ biến thông tin trên trang tin điện tử của Tổng cục Thống kê
03/2008/QĐ-BNV 12/11/2008 Quyết định Ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thống kê
841/QĐ -TCTK 09/09/2008 Quy chế công bố thông tin thống kê kinh tế - xã hội
03/2008/TT-BNV 03/06/2008 Thông tư hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu
122/QĐ-TCTK 20/02/2008 Về việc Ban hành Quy định việc nhân bản và in ấn tài liệu trong hoạt động của Tổng cục Thống kê
93/2007/NĐ-CP 04/06/2007 Nghị định Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
02/2007/TT-BNV 25/05/2007 Thông tư hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức
337/QĐ-BKH 10/04/2007 Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
10/2007/QĐ-TTg 23/01/2007 Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
1066/QĐ-BKH 16/10/2006 Ban hành Quy chế về cấp độ thành tích xuất sắc để xét nâng bậc lương trước thời hạn
03/2005/TT-BNV 05/01/2005 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức
04/2005/TT-BNV 05/01/2005 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức
204/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang(
1433/QĐ-TCTK 27/12/2014 Quyết định về việc sửa đổi Quy chế Quản lý, sử dung Hệ thống thư điện tử Tổng cục Thống kê
352/QĐ-TCTK 18/05/2015 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2016 của Tổng cục Thống kê
715/QĐ-TTg 22/05/2015 Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
101/2003/ND-CP 03/09/2003 GOVERNMENT DECREE ON Functions, duties, authorities and organisational structure of The General Statistics Office (GSO)
1225/QĐ/TTg 31/07/2015 Quyết định về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
1161/QĐ-TTg 23/07/2015 Quyết định phê duyệt Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020
763/QĐ-TCTK 30/06/2015 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Tổng cục Thống kê
1471/QĐ-BKHĐT 12/10/2015 Quy định nội dung, cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành
1026/QĐ-TCTK 26/10/2015 Ban hành Quy định biên soạn và công bố số liệu tổng sản phẩm trong nước

 

Các tin cùng chuyên mục:

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 9 năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2022 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

-3,1

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+10,5

Trị giá xuất khẩu

+37

Trị giá nhập khẩu

+64,4

Khách quốc tế đến Tiền Giang

+358,4

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

-14

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

+1,07

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 (xem chi tiết):

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 7,0 – 7,5% so với năm 2022;

- Cơ cấu kinh tế: khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 35,9%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 29,2%, khu vực dịch vụ (bao gồm thuế sản phẩm) chiếm 34,9%.

- GRDP bình quân đầu người đạt 69,1 - 69,4 triệu đồng/người/năm;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,9 tỷ USD;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 45.850 - 46.700 tỷ đồng;

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10.288 tỷ đồng;

- Tổng chi ngân sách địa phương 14.110,4 tỷ đồng;

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 830 doanh nghiệp.

 

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 10
Truy cập: 1.613.678
Truy cập tháng: 63.859
User IP: 3.237.31.191

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn