Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

“TÍCH CỰC THAM GIA ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2020 LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC”

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Cơ cấu tổ chức
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Thứ năm, Ngày 16 Tháng 1 Năm 2014

CƠ CẤU TỔ CHỨC

    * QUYỀN CỤC TRƯỞNG - TRẦN THỊ MỸ HẠNH.

    Điện thoại liên lạc: 073.3876 759 - Mail: ttmhanhtgi@gso.gov.vn

    - Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chủ tịch UDND tỉnh và trước pháp luật về mọi hoạt động của Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang.

    - Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác của các Phòng như sau: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Thống kê Tổng hợp; Phòng Thống kê Nông nghiệp, Phòng Thanh tra Thống kê và Website Cục Thống kê;

    - Chủ tịch các Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Hội đồng xét nâng lương, Hội đồng sáng kiến cơ sở của Cục Thống kê;

    - Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ; Trưởng Ban chỉ đạo phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

   - Đại diện Lãnh đạo Cục Thống kê tham gia các Ban chỉ đạo theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

   - Phụ trách Chi cục Thống kê các huyện: Châu Thành, Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông và thành phố Mỹ Tho.

   - Trực tiếp giải quyết một số công việc đã phân công cho các Phó Cục trưởng phụ trách (nếu cần thiết).

    * PHÓ CỤC TRƯỞNG - HỒ VĂN NIỀM

   Mail: hvniemtg@gso.gov.vn

    - Chịu trách nhiệm trước Quyền Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực được phân công phụ trách.

    - Giúp Cục trưởng phụ trách, giải quyết một số lĩnh vực công tác của các Phòng như sau: Phòng Thống kê Nông nghiệp, Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng, Phòng Thống kê Thương mại, Phòng Thống kê Dân số - Văn xã.

    - Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Cục Thống kê; Trưởng ban chỉ đạo thực hiện ISO.

    - Đại diện Lãnh đạo Cục Thống kê tham gia các Ban chỉ đạo theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và theo sự phân công của Quyền Cục trưởng.

    - Phụ trách Chi cục Thống kê các huyện: Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước, Gò Công Đông, thị xã Gò Công và thị xã Cai Lậy.

    - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Quyền Cục trưởng phân công.

     TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CỤC TRƯỞNG

     Cục trưởng là người quản lý, điều hành, quyết định cao nhất về hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực thống kê của tỉnh. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật nhà nước, trước Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống Kê và UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của ngành Thống Kê Tiền Giang và về việc thi hành nhiệm vụ công vụ của công chức thuộc quyền theo quy định của pháp luật.

     Quản lý công chức về các mặt tư tưởng, phẩm chất đạo đức, có kế hoạch đào tạo, sử dụng, thực hiện chế độ chính sách để xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất, năng lực.

      Thực hiện công tác tổ chức, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đề bạt, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật theo phân cấp của Tổng Cục Thống Kê.

     Theo sự phân cấp quản lý công chức , định kỳ hàng năm Cục Trưởng thực hiện việc đánh giá công chức thuộc quyền quản lý và chỉ đạo cho Trưởng các phòng, ban trực thuộc đánh giá cán bộ do mình quản lý.

     Lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của công chức và không được có hành vi trù dập đối với công chức đã có ý kiến phê bình mình. Khi có yêu cầu Cục trưởng trao đổi với công chức các vấn đề có liên quan.

     Quyết định các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình kế hoạch đó.

     Đề ra các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm và kỷ luật công tác để tăng cường hiệu lực hoạt động của ngành. Quyết định những vấn đề có tính chất quan trọng cho việc xây dựng và phát triển ngành ở địa phương.

     Chịu trách nhiệm về việc sử dụng có hiệu quả tài sản của cơ quan, kinh phí được cấp, thực hiện việc công khai tài chính theo chế độ hiện hành.

     Thay mặt cơ quan tham dự các cuộc họp do Tổng Cục Thống Kê và UBND tỉnh triệu tập. Quan hệ phối hợp với các ngành, các cấp để bàn bạc giải quyết những công việc có liên quan.

      Triệu tập và chủ trì các hội nghị sơ kết hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và tổng kết năm của cơ quan, ngoài ra còn triệu tập và chủ trì các hội nghị chuyên đề, các cuộc họp đột xuất có tính chất quan trọng do TCTK và UBND tỉnh chỉ đạo.

      Duyệt và ký các văn bản của cơ quan.

     Phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ-công chức theo nội dung Thông tư Liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04 tháng 12 năm 1998 của Ban Tổ Chức-Cán Bộ Chính Phủ và Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam.

     Được ủy quyền cho Phó Cục trưởng các vấn đề thuộc thẩm quyền của Cục Trưởng và chịu trách nhiệm về sự ủy quyền đó.

     TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÓ CỤC TRƯỞNG

      Là người giúp việc cho Cục Trưởng được Cục Trưởng phân công phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn của cơ quan. Phó Cục Trưởng chịu trách nhiệm trước Cục Trưởng và cấp trên về những phần việc được phân công.

     Giải quyết các công việc chung của cơ quan khi Cục Trưởng đi vắng.

     Duyệt và ký các văn bản của cơ quan theo sự phân công của Cục Trưởng.

Mail: ttmhanhtgi@gso.gov.vn
Các tin cùng chuyên mục:

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 02 năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2019 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

-8,1

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+6

Trị giá xuất khẩu

-8,1

Trị giá nhập khẩu

-7,4

Khách quốc tế đến Tiền Giang

-4,4

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

+28,1

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

-0,2

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020(xem chi tiết):

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 7,0 - 7,5% so với năm 2019;

- GRDP bình quân đầu người đạt 55,3 triệu đồng;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,4 tỷ USD;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 37.300 tỷ đồng chiếm khoảng 38%/GRDP;

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11.125 tỷ đồng;

- Tổng chi ngân sách địa phương 13.761,6 tỷ đồng; trong đó, chi đầu tư phát triển 4.505 tỷ đồng;

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt từ 650 - 700 doanh nghiệp.

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 1
Truy cập: 601.152
User IP: 3.215.182.81

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn