Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

"CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT"

 

 

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Cơ cấu tổ chức
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Thứ năm, Ngày 16 Tháng 1 Năm 2014

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 * CỤC TRƯỞNG - TRẦN THỊ MỸ HẠNH   

Điện thoại liên lạc: 073.3875 707 - Email: ttmhanhtgi@gso.gov.vn

a) Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành toàn diện các mặt công tác của Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang; chịu trách nhiệm mọi hoạt động công tác thống kê trên địa bàn tỉnh trước Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tài khoản theo quy định.

b) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng Thống kê Tổng hợp, Phòng Tổ chức - Hành chính và Phòng Thanh tra Thống kê, Chi cục Thống kê các huyện: Châu Thành, Chợ Gạo và thành phố Mỹ Tho.

c) Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Chủ tịch Hội đồng sáng kiến Cục Thống kê, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan.

d) Thay mặt Cục Thống kê tham gia các Ban chỉ đạo theo yêu cầu của Tổng cục Thống kê và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

             * PHÓ CỤC TRƯỞNG - HỒ VĂN NIỀM

             Điện thoại liên lạc: 073.3887 837 - Email: hvniemtg@gso.gov.vn

a) Giúp Cục trưởng phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng; Phòng Thống kê Dân số - Văn xã, Chi cục Thống kê các huyện: Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước và thị xã Cai Lậy.

b) Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện ISO.

c) Thay mặt Cục Thống kê tham gia các Ban chỉ đạo theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang; Tổ chức phối hợp liên ngành liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Cục trưởng.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công.

* PHÓ CỤC TRƯỞNG - LÊ VĂN NIỆM

  Điện thoại liên lạc: 073.3876 759 - Email: lvniemtgi@gso.gov.vn

a) Giúp Cục trưởng phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng Thống kê Nông nghiệp; Phòng Thống kê Thương mại, Chi cục Thống kê các huyện: Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông và thị xã Gò Công.

b) Thường trực Hội đồng sáng kiến Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang.

c) Thay mặt Cục Thống kê tham gia các Ban chỉ đạo theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang; Tổ chức phối hợp liên ngành liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Cục trưởng.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công.

             TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CỤC TRƯỞNG

            Cục trưởng là người quản lý, điều hành, quyết định cao nhất về hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực thống kê của tỉnh. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật nhà nước, trước Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống Kê và UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của ngành Thống Kê Tiền Giang và về việc thi hành nhiệm vụ công vụ của công chức thuộc quyền theo quy định của pháp luật.

            Quản lý công chức về các mặt tư tưởng, phẩm chất đạo đức, có kế hoạch đào tạo, sử dụng, thực hiện chế độ chính sách để xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất, năng lực.

          Thực hiện công tác tổ chức, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đề bạt, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật theo phân cấp của Tổng Cục Thống Kê.

            Theo sự phân cấp quản lý công chức , định kỳ hàng năm Cục Trưởng thực hiện việc đánh giá công chức thuộc quyền quản lý và chỉ đạo cho Trưởng các phòng, ban trực thuộc đánh giá cán bộ do mình quản lý.

            Lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của công chức và không được có hành vi trù dập đối với công chức đã có ý kiến phê bình mình. Khi có yêu cầu Cục trưởng trao đổi với công chức các vấn đề có liên quan.

            Quyết định các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình kế hoạch đó.

            Đề ra các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm và kỷ luật công tác để tăng cường hiệu lực hoạt động của ngành. Quyết định những vấn đề có tính chất quan trọng cho việc xây dựng và phát triển ngành ở địa phương.

          Chịu trách nhiệm về việc sử dụng có hiệu quả tài sản của cơ quan, kinh phí được cấp, thực hiện việc công khai tài chính theo chế độ hiện hành.

          Thay mặt cơ quan tham dự các cuộc họp do Tổng Cục Thống Kê và UBND tỉnh triệu tập. Quan hệ phối hợp với các ngành, các cấp để bàn bạc giải quyết những công việc có liên quan.

         Triệu tập và chủ trì các hội nghị sơ kết hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và tổng kết năm của cơ quan, ngoài ra còn triệu tập và chủ trì các hội nghị chuyên đề, các cuộc họp đột xuất có tính chất quan trọng do TCTK và UBND tỉnh chỉ đạo.

         Duyệt và ký các văn bản của cơ quan.

        Phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ-công chức theo nội dung Thông tư Liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04 tháng 12 năm 1998 của Ban Tổ Chức-Cán Bộ Chính Phủ và Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam.

     Được ủy quyền cho Phó Cục trưởng các vấn đề thuộc thẩm quyền của Cục Trưởng và chịu trách nhiệm về sự ủy quyền đó.

     TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÓ CỤC TRƯỞNG

      Là người giúp việc cho Cục Trưởng được Cục Trưởng phân công phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn của cơ quan. Phó Cục Trưởng chịu trách nhiệm trước Cục Trưởng và cấp trên về những phần việc được phân công.

     Giải quyết các công việc chung của cơ quan khi Cục Trưởng đi vắng.

     Duyệt và ký các văn bản của cơ quan theo sự phân công của Cục Trưởng.

Mail: ttmhanhtgi@gso.gov.vn
Các tin cùng chuyên mục:

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 02 năm 2024 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2023 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

-18,0

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+8,9

Khách quốc tế đến Tiền Giang

+25,9

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

-12,3

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

+1,05

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 (xem chi tiết):

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 7,0 – 7,5% so với năm 2023;

- Cơ cấu kinh tế: khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 35,1%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 29,6%, khu vực dịch vụ (bao gồm thuế sản phẩm) chiếm 35,3%.

- GRDP bình quân đầu người đạt 75,8 - 76,2 triệu đồng/người/năm;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ USD;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 50.400 – 50.650 tỷ đồng;

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8.801 tỷ đồng;

- Tổng chi ngân sách địa phương 14.456 tỷ đồng;

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 890 doanh nghiệp.

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 13
Truy cập: 2.002.037
Truy cập tháng: 75.259
User IP: 3.238.71.155

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn