Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

"CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT"

 

 

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Ấn phẩm thống kê
Các ấn phẩm thống kê đã phát hành
Thứ ba, Ngày 25 Tháng 3 Năm 2014
Tên sách Phát hành Nội dung Liên hệ
Tháng 7 hàng năm Ấn phẩm dày hơn 300 trang, gồm số liệu 12 chuyên mục chủ yếu: (1) Đơn vị hành chính, Đất đai và Khí hậu; (2) Dân số và lao động; (3) Tài khoản quốc gia và Ngân sách nhà nước; (4) đầu tư; (5) Doanh Nghiệp; (6) Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản; (7) Công nghiệp; (8) Thương mại và du lịch; (9) Giá cả; (10) Vận tải và Bưu chính, Viễn thông; (11) Giáo dục; (12) Y tế, Văn hóa, Thể thao và Mức sống dân cư.
- Mỗi chuyên mục có phần giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu.
Cục Thống kê Tiền Giang
21 Đường 30-4, P.1, TP.Mỹ Tho
Điện thoại: 0273-3873328
Email:tiengiang@gso.gov.vn
Tháng 7 hàng năm Ấn phẩm dày hơn 300 trang, gồm số liệu 12 chuyên mục chủ yếu: (1) Đơn vị hành chính, Đất đai và Khí hậu; (2) Dân số và lao động; (3) Tài khoản quốc gia và Ngân sách nhà nước; (4) đầu tư; (5) Doanh Nghiệp; (6) Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản; (7) Công nghiệp; (8) Thương mại và du lịch; (9) Giá cả; (10) Vận tải và Bưu chính, Viễn thông; (11) Giáo dục; (12) Y tế, Văn hóa, Thể thao và Mức sống dân cư.
- Mỗi chuyên mục có phần giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu.
Cục Thống kê Tiền Giang
21 Đường 30-4, P.1, TP.Mỹ Tho
Điện thoại: 0273-3873328
Email:tiengiang@gso.gov.vn
Tháng 7 hàng năm Ấn phẩm dày hơn 300 trang, gồm số liệu 12 chuyên mục chủ yếu: (1) Đơn vị hành chính, Đất đai và Khí hậu; (2) Dân số và lao động; (3) Tài khoản quốc gia và Ngân sách nhà nước; (4) đầu tư; (5) Doanh Nghiệp; (6) Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản; (7) Công nghiệp; (8) Thương mại và du lịch; (9) Giá cả; (10) Vận tải và Bưu chính, Viễn thông; (11) Giáo dục; (12) Y tế, Văn hóa, Thể thao và Mức sống dân cư.
- Mỗi chuyên mục có phần giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu.
Cục Thống kê Tiền Giang
21 Đường 30-4, P.1, TP.Mỹ Tho
Điện thoại: 0273-3873328
Email:tiengiang@gso.gov.vn
Tháng 7 hàng năm Ấn phẩm dày hơn 300 trang, gồm số liệu 12 chuyên mục chủ yếu: (1) Đơn vị hành chính, Đất đai và Khí hậu; (2) Dân số và lao động; (3) Tài khoản quốc gia và Ngân sách nhà nước; (4) đầu tư; (5) Doanh Nghiệp; (6) Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản; (7) Công nghiệp; (8) Thương mại và du lịch; (9) Giá cả; (10) Vận tải và Bưu chính, Viễn thông; (11) Giáo dục; (12) Y tế, Văn hóa, Thể thao và Mức sống dân cư.
- Mỗi chuyên mục có phần giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu.
Cục Thống kê Tiền Giang
21 Đường 30-4, P.1, TP.Mỹ Tho
Điện thoại: 0273-3873328
Email:tiengiang@gso.gov.vn
Tháng 9 năm 2015 Gồm các số liệu thống kê phản ánh diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang 40 năm xây dựng và phát triển 1975-2015. Cục Thống kê Tiền Giang
21 Đường 30-4, P.1, TP.Mỹ Tho
Điện thoại: 0273-3873328
Email:tiengiang@gso.gov.vn
Tháng 9 năm 2015 Gồm các số liệu thống kê phản ánh diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang 30 năm đổi mới 1985-2015. Cục Thống kê Tiền Giang
21 Đường 30-4, P.1, TP.Mỹ Tho
Điện thoại: 0273-3873328
Email:tiengiang@gso.gov.vn
Tháng 9 năm 2015 Gồm các số liệu thống kê phản ánh diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang 2011-2015. Cục Thống kê Tiền Giang
21 Đường 30-4, P.1, TP.Mỹ Tho
Điện thoại: 0273-3873328
Email:tiengiang@gso.gov.vn
Tháng 12 năm 2013

Tổng quan về Kết quả Tổng điều tra

Gồm:

I. Đơn vị cơ sở kinh tế,hành chính, sự nghiệp,tôn giáo

II. Doanh nghiệp

III. Cơ sở SXKD cá thể phi Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

IV. Đơn vị hành chính, sự nghiệp

V. Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng

Cục Thống kê Tiền Giang
21 Đường 30-4, P.1, TP.Mỹ Tho
Điện thoại: 0273-3873328
Email:tiengiang@gso.gov.vn
Ngày 23 hằng tháng Gồm các số liệu thống kê phản ánh diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang trong tháng.
Cục Thống kê Tiền Giang
21 Đường 30-4, P.1, TP.Mỹ Tho
Điện thoại: 0273-3873328
Email:tiengiang@gso.gov.vn
Tháng 12 hằng năm Gồm các số liệu thống kê phản ánh diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang trong năm.
Cục Thống kê Tiền Giang
21 Đường 30-4, P.1, TP.Mỹ Tho
Điện thoại: 0273-3873328
Email:tiengiang@gso.gov.vn
Tháng 6 hằng năm Gồm các số liệu thống kê phản ánh diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang trong 6 tháng.
Cục Thống kê Tiền Giang
21 Đường 30-4, P.1, TP.Mỹ Tho
Điện thoại: 0273-3873328
Email:tiengiang@gso.gov.vn
Tháng 7 hằng năm Ấn phẩm dày hơn 300 trang, gồm số liệu 12 chuyên mục chủ yếu: (1) Đơn vị hành chính, Đất đai và Khí hậu; (2) Dân số và lao động; (3) Tài khoản quốc gia và Ngân sách nhà nước; (4) đầu tư; (5) Doanh Nghiệp; (6) Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản; (7) Công nghiệp; (8) Thương mại và du lịch; (9) Giá cả; (10) Vận tải và Bưu chính, Viễn thông; (11) Giáo dục; (12) Y tế, Văn hóa, Thể thao và Mức sống dân cư.
- Mỗi chuyên mục có phần giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu. 
Cục Thống kê Tiền Giang
21 Đường 30-4, P.1, TP.Mỹ Tho
Điện thoại: 0273-3873328
Email:tiengiang@gso.gov.vn
Tháng 12 năm 2012 Gồm 3 phần:
Phần 1: Những khái niệm và giải thích chung
Phần 2: Thực trạng doanh nghiệp từ 2002 - 2011
Phần 3: Các giải pháp cần tập trung trong thời gian tới
Phần 4: Kết luận và kiến nghị
Phần 5: Nội dung biểu 
Cục Thống kê Tiền Giang
21 Đường 30-4, P.1, TP.Mỹ Tho
Điện thoại: 0273-3873328
Email:tiengiang@gso.gov.vn
Tháng 12 năm 2013 Gồm các số liệu thống kê ước tính phản ánh diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang trong năm 2011 - 2013.
Cục Thống kê Tiền Giang
21 Đường 30-4, P.1, TP.Mỹ Tho
Điện thoại: 0273-3873328
Email:tiengiang@gso.gov.vn

 

Các tin cùng chuyên mục:

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 5 năm 2024 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2023 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

+0,35

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+9,7

Khách quốc tế đến Tiền Giang

+34,6

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

+0,3

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

+0,23

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 (xem chi tiết):

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 7,0 – 7,5% so với năm 2023;

- Cơ cấu kinh tế: khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 35,1%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 29,6%, khu vực dịch vụ (bao gồm thuế sản phẩm) chiếm 35,3%.

- GRDP bình quân đầu người đạt 75,8 - 76,2 triệu đồng/người/năm;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ USD;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 50.400 – 50.650 tỷ đồng;

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8.801 tỷ đồng;

- Tổng chi ngân sách địa phương 14.456 tỷ đồng;

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 890 doanh nghiệp.

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 23
Truy cập: 2.078.475
Truy cập tháng: 63.445
User IP: 44.200.86.95

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn